“จุดเริ่มต้นของผู้ก่อการดี”

สังคมไทยเป็นสังคมแบ่งปันความสุข มีความโอบเอื้ออาทรซึ่งกันและกันมาเนิ่นนานและยังคงมี ให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะช่วงมีวิกฤติเกิดขึ้น ยิ่งมีให้เห็นชัดเจนว่า คนไทยไม่เคยทอดทิ้งกัน เพราะมีการส่งต่อความช่วยเหลือกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมาตลอด จากความโอบเอื้อของคนในสังคมนี้เอง บริษัท สังคมปันสุขจำกัด จึงได้เกิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่ เป็นสื่อกลางในการร้อยสายใยความเอื้ออาทรของคนในสังคม ภายใต้การจัดตั้งเป็นวิสาหกิจ เพื่อสังคม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของสังคมเพื่อการแบ่งปัน บริษัทฯ พร้อมทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมร้อยระหว่าง “ผู้ให้” กับ “ผู้รับ” ทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบทที่ห่างไกล เพื่อเป็นการแบ่งปันรอยยิ้มและความสุขให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน